KNIL-aanspraken

Hoe zit het met achterstallige soldij en pensioenen?
Hier vind je een overzicht van regelingen, uitkeringen en subsidies in chronologische volgorde. Onderaan staan de geraadpleegde bronnen.

 

KNIL-aanspraken: regelingen, uitkeringen en subsidies

Beschikking pensioenvervangende uitkeringen Ambonezen - 1964
Aan de hier te lande verblijvende gewezen K.N.I.L.-militairen van niet-Nederlandse nationaliteit, en nagelaten betrekkingen van zodanige militairen van niet-Nederlandse nationaliteit, die in 1951 in groepsverband naar Nederland zijn gekomen en in de zorg van het Commissariaat van Ambonezenzorg zijn of zijn geweest, kan, voor zover aan hen volgens de op hen toepasselijke Indische militaire pensioenvoorschriften een pensioen, weduwenpensioen of wezenonderstand is of zou kunnen zijn toegekend en zij daarop jegens de Republiek Indonesië aanspraak kunnen maken, met ingang van het tijdstip, waarop die aanspraak bestaat, doch niet eerder dan te rekenen van 1 januari 1964, tot wederopzeggens worden uitbetaald een periodieke uitkering, overeenkomende met dat pensioen, weduwenpensioen of die wezenonderstand, vermeerderd met alle daarbij behorende bijkomstige betalingen en verminderd met de toe te passen inhoudingen, beperkingen en kortingen, een en ander overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen.

 

Wet houdende regelen omtrent een eenmalige uitkering aan bepaalde Molukse gewezen KNIL-militairen en hun weduwen ter zake van over de periode 1 mei 1956 tot 1 januari 1964 gederfd pensioen - 1980
De uitkering bedraagt voor de gewezen militair: Indien hij de rang van soldaat of korporaal bekleedde: ƒ 12.052; indien hij de rang van sergeant bekleedde: ƒ 24.840; indien hij de rang van sergeant-majoor bekleedde: ƒ 34.592; indien hij de rang van adjudant-onderofficier bekleedde: ƒ 37.996. Voor weduwen een deel hiervan.

 

Wet Indisch Geïnterneerden - 1981 
Eenmalige uitkering aan personen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Japanners in Azië geïnterneerd waren en in bepaalde gevallen aan hun weduwen.
7500 gulden p.p.

 

Rietkerk-uitkering - 1986
N.a.v. de gezamenlijke verklaring met betrekking tot het overleg tussen een delegatie uit het kabinet en de Badan Persatuan op 28 november 1985 en 21 april 1986, met betrekking tot de toekenning van een uitkering en van een herdenkingspenning. De uitkering bedraagt 2000 gulden (€ 907,56) per jaar voor de eerste generatie Molukkers (militairen, burgers en Marine-Molukkers, echtgenotes en weduwen) die in 1951 of 1952 in groepsverband naar Nederland is gekomen.

 

Uitkeringswet KNIL-militairen - 1998
Dit wetsvoorstel kent gewezen KNIL-beroepsmilitairen die vijf jaar of langer in werkelijke dienst zijn geweest en die onder dezelfde omstandigheden in Nederlands-Indië hebben gediend een gelijke uitkering toe als gewezen dienstplichtige veteranen. Hiertoe is besloten uit een oogpunt van gelijke behandeling van beroepsmilitairen en Indië-veteranen. De uitkering wordt alleen verstrekt aan degenen die na hun militaire dienst naar Nederland zijn gegaan.
Eenmalige uitkering van 7500 gulden (€ 3 403,35) p.p. Voor weduwen een deel hiervan.

 

Het Gebaar - 2001
De regering acht als erkenning van achteraf geconstateerd teveel formalisme, bureaucratie en vooral kilte in het rechtsherstel en vermoedelijke tekortkomingen in het Indisch rechtsherstel in combinatie met diverse andere problemen waarmee de oorlogsslachtoffers zich na de Japanse bezetting in Nederlands-Indië geconfronteerd zagen - met name de vijandige bejegening door Indonesiërs die naar onafhankelijkheid streefden en de grenzen die de ontwikkelingen in de periode tot aan de soevereiniteitsoverdracht hebben gesteld aan het rechtsherstel - een gebaar op zijn plaats en stelt dientengevolge gelden ter beschikking teneinde recht te doen aan de kritiek op de bejegening van de betrokken oorlogsslachtoffers in het rechtsherstel en de gevolgen die dat heeft gehad voor hun verdere bestaan.
De minimale individuele uitkering bedroeg f 3000,- (€ 1.361,34). Daarnaast waren er subsidies voor projecten.

 

Backpay - 2015
Eenmalige uitkering van netto 25.000 euro - op morele gronden - als finale financiële tegemoetkoming voor niet uitbetaalde salarissen. Voor wie als ambtenaar of militair ten tijde van de Japanse bezetting in dienst was van het Nederlands-Indisch Gouvernement en aan wie gedurende de Japanse bezetting in de periode van 8 maart 1942 tot 15 augustus 1945 geen dan wel niet volledig salaris is uitbetaald.

 

Collectieve Erkenning van Indisch en Moluks Nederland - 2018 tot heden
Deze subsidie is bedoeld voor projecten en activiteiten die bijdragen aan de collectieve erkenning van de Indische en Molukse gemeenschap in Nederland. Scholing en educatie, culturele activiteiten en de museale functie staan hierbij centraal.

 

Onderzoek Backpay-regeling weduwen, 2021-2023
N.a.v. kamervragen (motie van Gerven) wordt een onderzoek uitgevoerd of een financiële regeling mogelijk is voor op 15 augustus 2015 nog levende weduwen van ambtenaren of militairen die ten tijde van de Japanse bezetting een dienstverband hadden met het Nederlands-Indisch Gouvernement en over de periode van Japanse bezetting geen of niet volledig salaris kregen uitbetaald. Omdat voor deze weduwen de Uitkeringsregeling Backpay niet geldt. Dit verzoek wordt afgewezen met als reden dat bij de Backpay-regeling van 2015 bepaald was dat deze de laatste regeling zou zijn die gericht was op individueel rechtsherstel en dat de overheid zich sindsdien richt op collectieve erkenning.

Geraadpleegde bronnen 

AC363:
Ombak Maluku. Molukkers ongewild naar Nederland / N. Wigard, J. Worung, 2021, p. 37.

 

Beschikking pensioenvervangende uitkeringen Ambonezen:
Ambonezen in Nederland / commissie Verwey-Jonker, 1959, p. 91-93
In Nederland gebleven / H. Smeets, F. Steijlen, 2006, p. 162-164.
Wetten overheid 
Bijlage A 17, artikel 18

 

Wet houdende regelen omtrent een eenmalige uitkering aan bepaalde Molukse gewezen KNIL-militairen en hun weduwen ter zake van over de periode 1 mei 1956 tot 1 januari 1964 gederfd pensioen:
Marinjo, informatiebulletin van het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers, 1979, nr. 11/12, p. 10. 
Staatsblad 1980, 385.

 

Wet Indisch Geïnterneerden:
Marinjo, informatiebulletin van het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers, 1982, nr. 7/8, p. 19.
Wetten overheid

 

Rietkerk-uitkering:
Wetten overheid

 

Uitkeringswet KNIL-militairen:
Staatsblad 1998, 182.
www.eerstekamer.nl
Wetten overheid

 

Het Gebaar:
Staatscourant 2001, 225, p. 14. Klik hier

 

Backpay:
Staatscourant 2015, 47434. Klik hier

 

Collectieve Erkenning van Indisch en Moluks Nederland: 
Staatscourant 2018, 33115. Klik hier

 

Onderzoek Backpay-regeling weduwen, 2021-2023:
rijksoverheid.nl

Zet de stap om je kijk op de wereld te verbreden